Klauzula informacyjna

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Państwa  prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

Administratorem Państwa danych osobowych jest KMG Stolarka sp zoo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Junacka 29, NIP 652 16 44 111.

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Macie Państwo również prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Państwa ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych, informatycy oraz nasi agenci celem realizacji naszej współpracy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposó częściowo zautoamtyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.